Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Gmina Jaworzno realizuje zadanie w ramach projektu

pod nazwą:

 

Termomodernizacja budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Jaworznie

 

 

Nazwa Beneficjenta :

Jaworzno – Miasto na prawach powiatu

 

Realizatorem projektu jest:

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie ul. Zacisze Boczna 3

 

 

Opis projektu

 

 

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Jaworznie, w którym funkcjonuje również publiczny Żłobek Miejski. Realizacja projektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, zmaleje emisja CO2 do atmosfery, zostanie ograniczona emisja pyłu. Zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej w budynku.

W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. następujących działań termomodernizacyjnych:

- ocieplenie stropodachu (nad parterową częścią budynku),

- ocieplenie stropodachu,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana drzwi zewnętrznych stalowych.

Koszt jednostkowy redukcji emisji CO2: 14 086,01 zł/t

Stopień redukcji CO2 odprowadzonego do atmosfery: 50,52 %

Stopień redukcji emisji pyłu PM10: 50,68 %

Efektywność kosztowa redukcji PM10: 142 192 594,60 zł/t

Głównym i bezpośrednim celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną
1 obiektu oświatowego Jaworzna.

Cele pośrednie:

- Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania energii dla obiektów użyteczności publicznej przez zakład energetyczny.

- Poprawa aspektów zdrowotnych: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji spowoduje zahamowanie zachorowalności na choroby nowotworowe i układu krążenia oraz oddechowego wśród mieszkańców miasta.

- Wypełnienie dyrektyw UE – zapewnienie wymaganego od nowoczesnych obiektów komfortu i bezpieczeństwa – odpowiedniej temperatury pomieszczeń.

- Osiągnięcie korzyści ekonomicznych i oszczędności budżetowych.

Efekty projektu:

- Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej zmniejszy zużycie i koszty energii, więc uzyskane oszczędności pokryją koszty dalszej modernizacji energetycznej
w innych budynkach użyteczności publicznej.

- Zostaną docelowo stworzone warunki, aby część zadań własnych samorządu mogła się samofinansować z oszczędności kosztów energii.

- Ulegnie poprawie wizerunek woj. śląskiego, postrzeganego głównie przez pryzmat zanieczyszczeń powietrza i oparcia energetyki na węglu.

- Władze miasta uzyskają społeczne uznanie na dobre gospodarowanie pieniędzmi publicznymi i dbałość o swoje obiekty i budynki.

- Wdrażanie pilotażowych rozwiązań w dziedzinie energooszczędności pozwoli na pełnienie przez samorząd roli wzorca dla pozostałych uczestników rynku energii z obszaru miasta i subregionu.

Wartość projektu : 523 747,49 zł

Wkład Funduszy Europejskich : 445 185,37 zł

% dofinansowania – 85

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-25
Data publikacji:2020-02-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Redaktor Serwisu
Liczba odwiedzin:2814